Actori - Acces la Legislație

Deși poate trece drept o nișă, dată fiind complexitatea procesului și a jargonului legislativ accesul la legislație este, în fapt, un domeniu foarte amplu în care sunt implicați nenumărați actori din sectoare distincte care, conform rezultatelor cercetării noastre, au blocaje considerabile în a-l administra și îmbunătăți. Am discutat cu specialiști în domeniu, cu experți , am analizat acte normative și am stat de vorbă reprezentanți ai administrației pentru a putea înțelege procesul în detaliu și pentru a putea veni cu soluțiile potrivite.

A. Autorități Publice

Având în vedere că vorbim despre accesul la legislație, competențele majore în acest domeniu sunt deținute preponderent de către diverși actori ai statului.

Parlamentul Romaniei Rs Jpg

Parlamentul României este principalul corp legislativ al țării și principalul emițător de legislație și are și rolul de a aduce modificări constituției sau, în cazul elaborării unei constituții integral acesta se transformă în Adunare Constituantă care prin hotărâre poate să adopte legea supremă a statului. Atât Senatul cât și Camera Deputaților beneficiază de portaluri specializate unde se poate urmări parcursul legislației prin diversele etape ale fluxului legislativ. Aceste portaluri centralizează reacțiile publicului la legislația propusă, marchează trecerea și avizarea proiectelor de lege prin fiecare comisie și fiecare plen, obținerea avizelor externe, până la semnarea unui proiect în lege (sau al întoarcerii acestuia către plen, caz în care procedura continuă). Din punct de vedere instituțional secretariatele celor două camere au atribuțiile de a urmări și pregăti deschiderea procesului legislativ inclusiv în cazul proiectelor de lege apărute prin inițiativă cetățenească, caz în care secretariatele se asigură de corectitudinea numărului de semnături necesare și de introducerea proiectelor în circuitul legislativ.


Ministere

Guvernul României este în multe cazuri inițiatorul de facto al legislației, fie prin inițiativele legislative ale diverselor ministere, fie prin hotărâri de guvern sau ordine de ministru. Mai mult, datorită utilizării excesive a instituției ordonanței de urgență Guvernul României ajunge adesea să fie principalul organ de legiferare. Din punct de vedere al legislației deschise ministerele au obligația de a publica în Monitorul Oficial toate ordinele de ministru și actele adiacente. Un rol esențial este însă jucat de Secretariatul General al Guvernului care în temeiul art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică are atribuția de a centraliza și publica pe site-ul propriu proiectele de documente de politici publice și de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.  

Autoritățile ce fac propuneri sunt, conform regulamentului de funcționare al Secretariatului General al Guvernului:  

“a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;

b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;

c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;”  


Consiliul Legislativ

Consiliul Legislativ este un organ consultativ special al Parlamentului României al cărui rol este de a aviza și uniformiza legislația din România pe formă. Dincolo de rolul de avizare a actelor normative pe formă, aviz fără care legile și ordonanțele nu pot intra în vigoare, Consiliul Legislativ are și atribuția de a ține evidența oficială a legislației. Arhiva aceasta este disponibilă pe platforma Repertoriului Legislativ.

Ministerul Justitiei

Ministerul Justiției este responsabil de politicile publice, strategiile și planurile de acțiune din domeniul justiției și reglementează cadrul normativ și instituțional al sistemului judiciar. În atribuțiile sale se află și respectarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești și, în același timp, analizează și avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituționalității, legalității și tehnicii legislative, proiectele de  acte normative elaborate de alte ministere. După caz, ministerul poate participa, potrivit sferei sale de competență și la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorități publice, dar are și rol de asistență juridică generală pentru Guvernul României. Ministerul Justiției este administratorul portalului legislativ legislatie.just.ro, portal unde se publică și consolidează actele normative emise de statul român precum și portal.just.ro, portalul de jurisprudență și decizii ale instanțelor din România


Presedentia Romaniei

Președenția României, Conform Constituției, Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Instituția președinției are un rol esențial din punctul de vedere al accesului la legislație, anume acela de a contrasemna orice lege după ce aceasta și-a terminat parcursul legal. Decretele de promulgare date de președinte sunt ultimul punct de aviz înainte de publicarea legilor în Monitorul Oficial (și astfel de oficializarea lor ca act normativ). Decretele sunt publicate în totalitate pe site-ul președinției  


Curtea Constitutionala

Curtea Constituțională a României (CCR) este unica autoritate cu jurisdicție constituțională, complet independentă față de puterile statului. Din punct de vedere al transparenței legislative, CCR are un rol esențial, cel de a se pronunța asupra constituționalității legilor, ordonanțelor sau tratatelor internaționale semnate de România. Această atribuție se aplică și înainte de promulgarea legilor, dar și pe parcursul existenței acestora ca legi promulgate și aplicabile, CCR fiind singurul for de arbitraj când se ridică excepții de neconstituționalitate. Din punct de vedere legislativ, CCR are și o suită de atribuții în ceea ce privește dreptul la inițiativă legislativă executată de cetățeni, instituția validând îndeplinirea condițiilor legale în momentul depunerii semnăturilor strânse de cetățeni pentru inițierea unei legi.  


Primariile

Primăriile, Consiliile Locale și cele Județene au propriul lor circuit legislativ pentru publicarea de normative locale, acestea constând în principal în decizii de primar precum și hotărâri de consiliu local. Aceste decizii se rezumă ca impact la nivelul UAT-ului, dar pot afecta viața cetățenilor în egală măsură cu o lege venită de la Parlament sau din legislația internațională. Acest lucru este valabil în egală măsură la nivel județean unde președintele de Consiliu și Consiliul Județean pot emite normative ce afectează întregul județ. La nivel local, prefectul exercită rolul de control asupra legislației locale sau județene și poate ataca o hotărâre de consiliu local/județean la instanța de judecată (Tribunal de contencios administrativ) pe motive de nelegalitate. Există obligația legală a publicării normativelor locale, dar acestea adesea nu sunt deschise și nu sunt public disponibile pe un website de referință.  


Monitorul Oficialro

Monitorul Oficial este publicația de referință a statului român aflată în subordinea Guvernului, locul în care se publică toate actele oficiale prevăzute de Constituție și diversele acte normative, lista totală fiind prevăzută în legea de funcționare a Monitorului Oficial. Monitorul Oficial are și o suită de roluri administrative (precum publicarea stenogramelor ședințelor parlamentare, al rapoartelor instituțiilor de stat sau al contractelor colective de muncă), dar din punct de vedere al transparenței legislative are rolul de referință în ceea ce privește forma finală a unei legi ce a parcurs fluxul legislativ.  


Monitorul Oficial Local

Monitoarele Oficiale Locale, la nivelul fiecărui județ există servicii publice de editare a monitoarelor oficiale care sunt organizate în subordinea consiliului județean fie ca un compartiment separat, fie ca personalitate juridică separată. Potrivit legii 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, ”în municipii, sectoarele municipiului București și orașe se pot înființa compartimente redacționale în aparatul propriu al consiliului local, care vor asigura editarea unor monitoare oficiale proprii”. În monitoarele locale se publică hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ elaborate și emise de administrația publică, iar procedurile de publicare precum și difuzare ale monitorului oficial sunt la latitudinea consiliului județean.  


Uniunea Europeana Text

Uniunea Europeană. Ca urmare a apartenenței României la Uniunea Europeană, o mare parte din legislația românească este constituită din regulamentele și directivele emise de UE și transpuse sau adoptate direct în legislația națională. Toate propunerile legislative ale UE sunt transmise către parlamentele naționale spre consultare înainte de a fi adoptate.

Regulamentele sunt acele acte juridice care intră în vigoare automat și se aplică uniform în toate statele membre. În cazul Directivelor, acestea au rol de setare de obiective pentru statele membre, ceea ce înseamnă că fiecare țară trebuie să adopte măsuri prin care să încorporeze directivele în legislația națională pentru a obține rezultatele așteptate. Fiecare directivă are un termen limită de transpunere în legislația națională, iar depășirea acestor termene declanșează o procedură standard care se concretizează inițial într-o solicitare de informații suplimentare cu privire la motivarea întârzierii și apoi într-una de obligație de a se conforma legislației UE. În cazurile excepționale în care un stat nu se supune acestei solicitări, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție.  


B.  Ong-uri Cu Rol De Watchdog

În cadrul societății civile din România există o suită de organizații internaționale care și-au arogat rolul de watchdog, anume de observator și garant al integrității și adecvării legislative în diferite sectoare de activitate. Lista următoare nu este exhaustivă, ci doar cu titlu de exemplu

Transparency International

Transparency International este o organizație non-guvernamentală care are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului corupției la nivel internațional, prin activități de cercetare, documentare, informare, educare și sensibilizare a opiniei publice. Transparency International e o organizație fondată în 1993, la Berlin cu filiale în întreaga lume. Transparency International publică anual un Barometru și o serie de rapoarte despre corupție. În România Transparency International funcționează sub forma unei filiale independente, Transparency International România. Transparency International urmărește îndeaproape și participă la procesul legislativ cu propuneri în domeniul corupției.


Amnesty International

Amnesty International este o organizație neguvernamentală internațională care are misiunea de a promova drepturile omului și de a veghea la neîncălcarea acestora. Fondată în 1961 Amnesty este o organizație finanțată aproape exclusiv din donații, neacceptând bani publici. În România Amnesty urmărește în special legislația privind drepturile omului.  

Greenpeace

Greenpeace este o organizație neguvernamentală, care militează pentru protecția mediului, fondată în 1970, cu sediul în Amsterdam. În România Greenpeace urmărește legislația de mediu și organizează activități de conștientizare pentru a sublinia problemele de mediu specifice României.

Unicef Logo

UNICEF, creat în 1946 de către Adunarea Generală ONU, este o organizație internațională a cărui principal scop este dezvoltarea copiilor și a mamelor, în special al celor care trăiesc în condiții precare. În România UNICEF și-a depășit statutul de watchdog, participând activ în formarea de specialiști și cooperând cu guvernul și cu parlamentari pe inițiative legislative din domeniul protecției copilului. UNICEF continuă să producă rapoarte de cercetare și studii despre situația copiilor și adolescenților din România.  

Salvati Copii

Salvați Copiii este o organizație internațională cu sucursală în România. Funcționează în regim independent, după un schimb inițial de bune practici. Salvați Copiii România derulează programe de consiliere individuală și de grup pentru copiii victime ale violenței, dar și programe de educație privind prevenirea violenței la copii în școli, inspectorate și DGASPC. Finanțarea este obținută la nivel național, fără susținere directă de la organizația centrală. Scopul principal al asociației este dezvoltarea proiectelor care aduc îmbunătățiri substanțiale și de lungă durată în folosul copiilor. În România Salvați Copiii este corp de expertiză și watchdog pe probleme legislative ce afectează copiii, publicând rapoarte și dezvoltând programe educaționale

Apador Ch

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în 1990 în România, care acționează pentru protecția drepturilor omului și pentru stabilirea echilibrului atunci când acestea sunt în pericol sau sunt încălcate. Deși APADOR-CH nu este o organizație internațională per se, aceasta beneficiază de finanțare internațională și își ia în serios rolul de garant al libertăților cetățenești și drepturilor umane din perspectiva legislației locale.

Expert Forum

Expert Forum este un think tank din București înființat de experți cunoscuți în politici publice și reforma administrației. Domeniile pe care le acoperă, adesea în calitate de watchdog includ: reforma administrației și integritate; descentralizare și finanțe publice; reforma justiției și anticorupție; politici sociale și pensii; energie și transporturi; sănătate; procese electorale și cetățenie activă. Expert Forum este una dintre vocile recunoscute în domeniul alegerilor corecte, al transparentizării și al legislației deschise.

Pro Democratia

Asociația Pro Democrația (APD) este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 1990. Misiunea APD este de a întări democrația la nivel național și internațional prin stimularea participării civice. Conform APD, domeniile de interes sunt sunt: îmbunătățirea relației dintre alegători și aleși, corectitudinea procesului electoral, educația civică, participarea cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, transparența instituțiilor publice și controlul societății civile asupra acestora. APD are în prezent 31 de cluburi în care activează peste 1000 de cetățeni.

Fundatia Pentru Dezvoltarea Societatii Civile Fdsc

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, în cadrul unei inițiative a Comisiei Europene. FDSC au avut un rol activ în grupul de lucru care a elaborat noua reglementare a asociațiilor și fundațiilor, Ordonanța de Guvern 26/2000 și are un rol permanent de watchdog în sectorul legislației cu privire la societatea civilă.

C. Federații Și Organizații Profesionale

Dincolo de organismele cu rol de garant și observator al legislației dintr-un domeniu există o suită de organizații și federații ai căror membri au interes colectiv într-un anumit domeniu. Unele dintre acestea sunt organizații cu statut colectiv, federații de ONG-uri, asociații profesionale, pe când altele sunt rețele ad-hoc, fără personalitate juridică.

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Din Servicii Sociale Fonss

Federația Organizațiilor Neguvernamentale din Servicii Sociale (FONSS), formată din “organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept român, implicate în furnizare de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile” are ca scop promovarea implicării ONG-urilor din România în furnizarea de servicii sociale, sprijinirea ONG-urilor din România și conștientizarea importanței serviciilor sociale în comunitate.

Federatia Volum

Federația VOLUM este federația care sprijină mișcarea de voluntariat din România, având rol de asociație umbrelă în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel național. Înființată în 2010, VOLUM reunește în prezent un număr de peste 85 de organizații membre. VOLUM urmărește legislația ce afectează în mod direct ONG-urile și a avut un rol determinant în adoptarea legii voluntariatului


Consiliul National Al Elevilor

Consiliul Național al Elevilor (CNE) este o structură națională de reprezentare a elevilor din învățământul preuniversitar de stat și privat cu rol consultativ pe lângă Ministerul Educației Naționale. Deși forma juridică de organizare a acestuia este încă nedeterminată CNE are un interes direct în legislația care afectează elevii și poate emite opinii consultative pentru MEN pe aceasta.

Consiliul Tineretului Din Romania

Consiliul Tineretului din România, conform propriei descrieri “Scopul Consiliului Tineretului din România este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor români din țară și din străinătate, precum și în vederea creșterii participării active a acestora la viața comunităților din care fac parte. Comitetul Tinerilor sprijină și susține interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional.” Organizația are o serie de responsabilități consultative în cadrul comisiilor Ministerului Tineretului și Sportului.


Coalitia Pentru Educatie

Coaliția Pentru Educație este o federație de ONG-uri al cărui rol este “să coaguleze energii și resurse pentru a împlini o viziune curajoasă despre învățare în România. Direcțiile prioritare ale Coaliției sunt: participare și echitate, calitatea resurselor umane, descentralizare, curriculum și evaluare, finanțare și bună guvernanță.” Coaliția pentru educație centralizează eforturi inclusiv pe palierul legislativ, opinând despre subiectele de pe educație

Coalitia Anti Discriminare

Coaliția Anti-discriminare e o structură informală federativă al cărui scop este combaterea discriminării sub toate formele sale. Coaliția anti-discriminare este un exemplu interesant de actor implicat în parcursul legislativ deoarece de-a lungul timpului a funcționat ca structură coezivă, think tank și policy center pentru diverse grupuri minoritare și a făcut lobby pentru schimbarea politicilor anti-discriminare.

Asociatii Profesionale

Asociații Profesionale, precum Colegiul Medicilor, Uniunea Notarilor, Ordinul Arhitecților etc sunt organizații profesionale care urmăresc și opinează pe nișele legislative respective membrilor ce le aparțin. De multe ori acestea au rol consultativ pe proiecte de lege care le impactează activitatea.

D. Alți Actori Din Sectorul Ong

Aceasta nu se dorește a fi o listă exhaustivă a ONG-urilor implicate în domeniu transparenței și accesului la legislație. Prezența acestora este mare la nivel local. 

Centrul De Resurse Pentru Participare Publica Cere

Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) a fost înființat în 2006 și are ca principală direcție instituțională participarea publică, anume consultarea cetățenilor și a organizațiilor în dezvoltarea politicilor publice și legislației, utilizarea bazei de cunoaștere din teritoriu. Conform CeRe “...misiunea pe care ne-o asumăm este ca împreună cu cetățeni, organizații și comunități să construim zi de zi o lume justă, echitabilă și solidară în care vocile oamenilor sunt centrale în luarea deciziilor.”  

Funky Citizens

Funky Citizens este o organizație non-profit din România care activează în domeniul participării publice și al transparenței legislative și instituționale. Pe parcursul ultimilor ani, Funky Citizens au derulat programe precum ”Nu Vă Supărați”, o platformă de facilitare a obținerii de informații de interes public în baza legii 544/12.10.2001 a accesului la informații, ”Educație Civică”, un kit online de educație civică și constituția ilustrată a României, sau ”Onorată Instanță” care includea o secțiune denumită ”Dicționarul de Legaleză” prin care aceștia și-au propus să atragă atenția asupra dificultății înțelegerii jargonului legislativ.

Asociatia Civica

Asociația Civica, Fondată în 2014, este un ONG local din Iași ce militează pentru transparență și bună guvernare în municipiu. Unul dintre programele lor prioritare este cel de transparentizare al activităților Primăriei și Consiliului local din Iași. Civica a făcut o veritabilă reformă locală la Iași, prin deschiderea ședințelor de consiliu, publicarea pentru consultare a proiectelor de hotărâri și transparentizarea execuției bugetare a municipiului. Săptămânal, Asociația Civica transmite către toată baza lor de abonați informări cu privire la deciziile consiliului local și detalii despre actele normative adoptate sau în dezbatere.


Lider Just

LiderJust este o organizație non-profit, independentă și apolitică, înființată în anul 2011 și are ca scop promovarea leadershipului și inițiativei în justiție, promovarea statului de drept și a valorilor democratice și implementarea bunelor practici în domeniul educației juridice și democrației participative. Organizația derulează proiecte ample în domeniu, cum ar fi ”Busolă în carieră” un program anual de mentorat dedicat studenților la drept prin care pregătesc tinerii pentru viitoarea profesie juridică sau ”Valorile statului de drept - educație juridică în licee”prin care își propun să ducă educația juridică la clasă pentru a promova cultura civică și cunoștințele juridice în rândul tinerilor.

Vedem Just

VeDemJust are ca obiectiv promovarea libertății, întărirea democrației, susținerea statului de drept, buna guvernare, promovarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Asociația desfășoară atât acțiuni de watchdog, dar și derulează un program care are ca scop introducerea materiei „educație juridică” ca disciplină în învățământul preuniversitar.

E. Actori Din Sectorul Privat

Singura modalitate de accesare a legislației consolidate, cu excepția portalului legislatie.just.ro/ este prin abonarea la unul dintre serviciile legislative private din România. Aceste servicii consolidează legislația manual, cu input de la experți și adaugă legături la jurisprudență, opinii și tratate legale. Servicii precum Lege5, legis, Legalis etc. există în continuare, precum și o serie de servicii și facilități ce nu sunt disponibile în format deschis, utilizate de către case de avocatură, cabinete parlamentare și alte grupuri care necesită asistență legală specializată. Prețurile, în schimb, le fac inaccesibile pentru publicul larg.

Indaco Systems

Indaco Systems, este prima firmă din România ce a oferit o soluție de consultare electronică a legislației, Indaco este astăzi proprietarul platformei Lege5, cea mai nouă variantă a ecosistemului propriu, astăzi accesibilă gratuit (cu opțiunea cumpărării formei consolidate a legii). Lege 5 este mai mult decât o platformă de jurisprudență, ea oferind o serie de module de căutare practică judiciară, bonitate firme etc.Wolters Kluwer

Wolters Kluwer este o companie multinațională cu o vastă experiență de a livra soluții digitale de management pentru domenii variate precum Medicina, Taxe și Audit sau Legal. În România Wolters Kluwer este prezent din 2005 când a preluat o platformă locală: platforma de soft legislativ Sintact. Între timp Sintact a devenit o platformă complexă de analiză legislativă on și offline iar iDrept, platforma online a Wolters Kluwer a devenit una dintre cele mai răspândite de consultare a legislației consolidate. Wolters Kluwer oferă și alte servicii precum practică judiciară extinsă, monitorizarea dosarelor pe rol, etc.

Ultra Tech Group

Ultra Tech Group este dezvoltatorul platformei Lex Navigator, Ultra Tech Group activează în domeniul legislației consolidate din 1993. Platforma Lex Navigator este disponibilă pe telefoanele mobile și are o serie de instrumente ce ușurează munca specialiștilor din legal.

Eto Software

ETO Software este o firmă IT din Timișoara cu peste 20 de ani experiență în domeniul bazelor de date. Aplicația Lex Online consolidează legislația din România din Monitorul Oficial și oferă acces online de pe orice dispozitiv

Avocatnet Logo

Avocatnet.ro este un website care explică legislația pentru cetățeni, fiind cel mai vizitat portal cu informații juridice din România, la acest moment. Platforma permite două tipuri de acces, gratuit sau contra cost, la articole redactate de jurnaliștii și specialiștii redacției. Adiacent acestei platforme există o comunitate a cititorilor, un forum compus din peste 450.000 de membri unde sunt inițiate conversații pe subiecte legislative și unde orice cetățean poate solicita ajutor. Platforma oferă și un serviciu de punere în legătură cu consultanți și avocați în domeniul juridic.