Stakeholders - Pregătirea resurselor umane în educație

În România, resursele umane în educație aparent țin doar de o formă de organizare instituțională, care răspunde de cererea existentă pe piața educațională, de asigurarea/stimularea/crearea forței de muncă specifice domeniului și, apoi, de buna funcționare și încadrare a sa, aceasta fiind Ministerul Educației Naționale (MEN).

În realitate, însă, lucrurile sunt mai complexe, având în vedere că aceasta instituție nu funcționează independent de societatea mai mare în care operează.

A. Autorități Publice

MEN asigură cadrul instituțional, legislativ, baza resurselor materiale și normele de funcționare, în așa fel încât să încerce să răspundă la nevoile societății, care în ultimii 10-15 ani a trecut prin schimbări drastice în structură și nevoi ca urmare a schimbărilor tehnologice. 

Ministerul Educatiei Rs

Ministerul Educației Naționale, la cel mai înalt nivel, este responsabil cu propunerea cadrului legislativ și metodologic de funcționare a unităților de învățământ, tot acesta este și organismul care prin reprezentanții ei teritoriali, organizează concursurile de admitere pentru candidații care doresc să devină profesori.

În momentul de față, MEN se confruntă cu o criză de valori și o înțelegere a atribuțiilor care îi revin, respectiv care sunt aptitudinile (așteptate de societate) pe care acesta trebuie să le transmită beneficiarilor pentru a avea o societate integrată, adaptată și capabilă să răspundă cerințelor din ce în ce mai diversificate ale “vieții moderne”. 

Inspectoratul Scolar Municipiul Bucuresti Rs

Inspectoratele Școlare, reprezintă corpul de control al MEN, care asigură buna funcționare a unităților de învățământ.

Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, se organizează la nivel județean, și acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legea Educației în domeniul învățământului preuniversitar.

Își desfășoară întreaga activitate pe baza Legii Educației, a Statutului personalului didactic, a hotărârilor și ordonanțelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din conținutul Legii Educației, precum și a ordinelor, precizărilor elaborate de Ministerul Educației.

Aplică politicile și strategiile, controlează aplicarea legislației și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare și respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanţă, prin inspecția școlară, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților și instituțiilor de învățământ, asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, școlarizarea elevilor și monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învățământului obligatoriu, coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și concursurile școlare la nivelul unităților de învățământ din județ și, respectiv, din municipiul București. 

Inspectoratele școlare sunt cele responsabile pentru organizarea concursurilor de titularizare, definitivat respectiv a examenelor de grad. Sunt responsabili pentru evaluarea profesorilor (atât inițială cât și pe parcurs). Pe baza evaluărilor și repartizărilor făcute de ei, profesorii sunt direcționați către unitățile de învățământ.   

Ministerul Administratiei Si Internelor Rs

Administrația Locală, este un factor major în viața unităților de învățământ (mai ales în mediile rurale unde resursele financiare sunt mult mai limitate). Acesta are rolul de a sprijini unitățile de învățământ în ceea ce privește administrarea bunurilor materiale, respectiv poate să suplinească fondurile alocate către acestea din bugetul local. În mod declarativ (și conform prevederilor legale), un membru al consiliului local este și membru al consiliului administrativ al școlii, însă în realitate acesta este doar nominal parte al consiliului, de multe ori neputând să participe la ședințe, sau având un interes foarte scăzut pentru această activitate. Există și cazuri în care bunăvoința și timpul există din partea consiliului local, însă localitatea se confruntă cu probleme financiare, moment în care suportul acordat este din nou foarte limitat.

B. Instituții de învățământ

Acestea reprezinta ”ramura executivă” a Ministerului, organismele de execuție și control la nivel local, precum și instituțiile responsabile pentru pregătirea forței de muncă al acestui domeniu (licee pedagogice, facultatea de psihologie și științe ale educației)

Ministerul Educatiei Rs

Directorul școlii și consiliul de administrație este responsabil pentru managementul local al unității de învățământ, respectarea normelor și cerințelor educaționale.

Directorul este președintele consiliului administrativ. Acesta încheie contract de management educațional cu Inspectorul Școlar General. În ceea ce privește achiziția resursei umane, respectiv a profesorilor, directorul are un cuvânt foarte mic (dacă nu inexistent) de spus, recomandările (și evaluarea/repartizarea candidaților) venind de la Inspectoratul Școlar Județean, directorul doar fiind responsabil în întocmirea contractului individual de muncă. 

În ceea ce privește atribuțiile directorului ca angajator, acesta are următoarele atribuții: 

 • angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă (personalul non-didactic, personalul adiacent) ;
 • întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic;
 • propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului;
 • îndeplinește atribuțiile prevăzute de metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Naționale.


Ministerul Educatiei Rs

Consiliul profesoral este unul dintre cei mai importanți factori de decizie. Aspectele administrative includ printre altele următoarele atribuții: 

 • gestionează și asigură calitatea actului didactic;
 • analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ;
 • alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile personalului didactic;
 • dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională a școlii;
 • validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;
 • formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;
 • propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
 • alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;

Dar dincolo de acestea, Consiliul are o putere informală foarte mare.

Este mediul care poate să primească sau să respingă un profesor nou venit. Din interviurile realizate de noi am întâlnit cazuri în care profesorii au respins oferte de muncă mai profitabile pentru că nu doreau să schimbe colegii cu care lucrau. Tot aceștia sunt cei care dau “cutumele” și cultura educației locale, felul în care “se fac lucrurile” în școală. Depinde în foarte mare măsură de colaborarea dintre director și consiliul profesoral care sunt situațiile cu care un profesor nou venit se confruntă în unitatea de învățământ. În același timp consiliul profesoral este mediul care poate să ofere suport și inducție noilor veniți.

Consiliul Reprezent Al Parintilor Rs

Consiliul reprezentativ al părinților, este compus din președinții comitetelor de părinți. Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și doi vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței. Deși legal acesta nu are nici un fel de atribuție care să vizeze direct relația cu profesorii (doar ca membri în consiliul de administrație al școlii) în realitate situația este mai complicată. Pe de o parte, consiliul părinților poate să fie o forță inovatoare și de presiune asupra cadrelor didactice pentru a asigura standarde educaționale mai ridicate. Dar, de cele mai multe ori profesorii (și în special cei la început de drum) nu știu cum să gestioneze această relație, părinții de cele mai multe ori în necunoștință de cauză, au cereri care fie au probleme de echitate între elevi/clase, fie pur și simplu se lovesc de probleme legale sau insuficiențe materiale.

O altă problemă este aceea că foarte puțini părinți (conform celor spuse de către profesori în interviurile realizate de noi) înțeleg că pentru eficientizarea procesului educațional trebuie să existe o colaborare între școală - profesori - părinți. Neînțelegerea acestui fapt duce la o atitudine în care școala și implicit profesorii sunt singurii responsabili pentru procesul educațional al copilului, indiferent de “bagajul” (fie el educațional, moral, intelectual) cu care acesta vine de acasă. 

Liceul Pedagogic Zalau Rs

Liceele Pedagogice au un dublu rol când vine vorba despre pregătirea noilor cadre didactice. În cazul în care candidatul dorește ca devină educator sau învățător, aceștia pot să intre pe piața forței de muncă direct după terminarea studiilor liceale. Pentru cei care sunt siguri de acest parcurs de carieră (și vor să urmeze cursuri de specialitate în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, pentru a deveni altceva decât educatori sau învățători) acestea oferă o pregătire de bază și fundamentele viitoarei meserii ceea ce ar trebui sa facă (cel puțin la nivel teoretic) trecerea către cadrul universitar mai ușoară, iar asimilarea informațiilor mai facilă.

Facultatea De Psihologie Si Stiintele Educatiei Rs Jpg

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, este instituția principală responsabilă pentru formarea viitoarelor cadre didactice. Aceasta are scopul de a forma viitori specialiști în educație, și personal non didactic (manageri educaționali etc). Tot aceste instituții sunt responsabile pentru managementul modulelor psiho-pedagogice, la care pot sa participe studenți de la alte facultăți pentru a putea avea dreptul de predare în școli, la materia în care se specializează în facultate. În momentul acesta, nu există o corelare strică între absolvenții facultății și candidații care se înscriu la examenele de titularizare. Din datele disponibile dintr-un studiu făcut de Centrul Român de Politici Europene (date valabile pentru 2012-2013) situația este următoarea:

 • Aprox. 3.000 - 4.000 (anual) candidați cu minim un an vechime care trec de cele 2 inspecții speciale la clasă și obțin minim nota 8 primesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar;
 • Aprox. 10.000 (anual) candidați care reușesc să obțină minim nota 5 la probele teoretice și practice de examen și care obțin dreptul de a fi repartizați pentru un post de suplinitor (10.000 candidați);
 • Aprox. 14.000 candidați (anual) care reușesc să obțină minim nota 7 la probele teoretice și practice obțin dreptul de a fi repartizați pentru un post de titular (aproximativ 14.000 candidați anual);
 • Aprox. 33.000 absolvenți (anual) care doresc să urmeze o carieră în învățământ și se înscriu la examenul național de repartizare, împreună cu alți profesori care nu sunt titulari;
 • Aprox. 50-60.000 de studenți care au absolvit studii de licență/Master și au urmat modulul psiho-pedagogic (anual);
 • Aprox. 35-40.000 absolvenți (anual) care nu urmează o carieră în învățământ deși au urmat modulul psiho-pedagogic.

Deși datele sunt valabile pentru anul 2012-2013, uitându-ne la alți indicatori statistici și modificări în structura demografică a populației de elevi (respectiv evoluția stimei sociale asociate cu meseria de educator/învățător/profesor) putem prevedea o înrăutățire a situației. 

O altă problemă este că avansul tehnologic din ultimii ani și inflexibilitatea sistemului de învățământ în ce privește pregătirea cadrelor didactice a dus la o accentuare a distanței dintre corpul profesoral și elevi, respectiv candidații care se pregătesc în acest moment pentru a deveni cadre didactice învață după o metodologie învechită care nu permite predarea de cunoștințe relevante și necesare pentru societatea actuală. De cele mai multe ori cadrele didactice noi aduc inovația și adaptarea la cerințele societății din inițiativă proprie, sau după contactul și/sau cursuri de formare în alte țări (asta în cazul în care unitatea de învățământ în care au intrat este deschisă și sprijină astfel de inițiative).

C. ONG-uri

Un al treilea actor în acest ecosistem (deși vom vedea că există probleme specifice la fiecare nivel al MEN) sunt ONG-urile, care intervin în procesul educațional cel mai des ca mediatori, între cadrul “rigid instituțional” și nevoile societății în materie de educație.

ONG-urile sunt cele care nu sunt legate de limitări instituționale atât de fixe, și pot interveni cu o ușurință mai mare în rezolvarea unor probleme specifice și punctuale (de multe ori relevante doar pentru un număr mic de beneficiari; o școală, o comună, un număr mic de unități de învățământ de obicei grupate după un criteriu cum ar fi “școli care nu au laboratoare de informatică”). ONG-urile pot accesa resurse financiare sau materiale cu o mai mare ușurință decât MEN, nu atât de mult datorită statutului lor cât metodologiilor de lucru/funcționare.

ONG-urile, reprezintă un domeniu vast cu multe tipuri de resurse (o bună parte accesibile gratuit), care funcționează pentru a micșora distanța dintre nevoile societății în materie de educație și oferta educațională actuală. Multe dintre aceste resurse stau la dispoziția profesorilor fie sub forma de cursuri de formare continuă (unele acreditate de către MEN, altele nu, dar care aduc un aport în modernizarea procesului educațional român) fie sub forma de materiale sau tehnici didactice (disponibile online, descărcabile pentru profesori, pentru o eficientizare a costurilor implicate). ONG-urile se separă prin beneficiarul pe care îl au în vedere în acordarea suportului. Acesta poate sa fie direct elevul unității de învățământ sau profesorul (sau ambele categorii). O a treia categorie o reprezintă cei care au ca beneficiari direcți școlile (de cele mai multe ori prin dotarea acestora cu diferite echipamente și/sau materiale). Având în vedere subiectul prezentului studiu ne-am concentrat pe organizații care au ca public țintă (mai ales) profesorii. Tot la sectorul ONG sunt incluse și unele programe care nu sunt în sensul strict al cuvântului inițiative ONG, ci reprezintă programe de premiere, vizibilitate, sau programe de bune practici pentru profesori. Acestea au fost incluse deoarece aduc un beneficiu sistemului educațional român prin mărirea importanței acordate exemplelor pozitive și astfel crescând valoarea socială dar stima de sine a celor care activează în domeniul educațional. 

Aportul cel mai important poate al sectorului ONG este acela că poate să ofere resurse: materiale, umane, tehnologice și metodologice pentru a adapta sistemul educațional standardelor cerute de către piața forței de muncă și societatea mai largă. Nu în ultimul rând, acest sector are în vedere grupurile cele mai defavorizate (de profesori și elevi) care suferă de probleme sistemice și pentru care statul român alocă resurse foarte limitate. Chiar dacă impactul lor este unul local (de cele mai multe ori) acestea aduc o mare contribuție către a avea o societate cu adevărat inclusivă și unde se lucrează activ pentru a avea cu adevărat egalitate de șanse pentru toți membrii societății. 

Teach For Romania Rs

Teach For Romania - este o organizație non-guvernamentală care face parte din rețeaua internațională de ”Teach for All”. Aceștia caută și pregătesc oameni fără experiență anterioară în cariera didactică pentru a deveni profesori în învățământul de stat pentru copiii din mediile vulnerabile sau defavorizate. Este una din puținele organizații care luptă activ pentru eliminarea discriminării instituționale și personale în școli, și pentru a oferi egalitate de șanse pentru cei mai vulnerabili din sistem. Metodologia de funcționare aduce o abordare integrativă a procesului educațional, prin abordarea tuturor instanțelor implicate în educație, copii, părinți, profesori și scoală. Problemele principale cu care lucrează sunt: educația sau implicarea limitată a părinților, sărăcia, lipsa motivației la profesori, lipsa pregătirii lor adecvate pentru această carieră, că profesorii nu se mai văd modele de viață pentru elevi și ca urmare având așteptări scăzute de la elevi și nu în ultimul rând discriminarea. 

Centrul De Evaluare Si Analize Educationale Rs

Centrul De Evaluare Și Analize Educaționale - Este un ONG înființat în 2011 cu scopul de a introduce noi metode educative pentru științele exacte, bazăndu-se pe metoda învățatului practic și experimentare. Este unul dintre cele mai de succes programe educative din România, prin care experimentatul a devenit parte a curiculei a peste 100.000 de elevi și a peste 1.800 de profesori. Programul se adresează în primul rând profesorilor printr-un program de formare continuă care să introducă metode ivestigative în științele exacte. Programul a debutat cu ”Fizica Altfel” care mai apoi a fost extins și asupra chimiei. Dincolo de formarea profesorilor organizația își împărtășește experiența prin influențarea politicilor publice pentru educație și colaborarea cu experți OECD în elaborarea materialelor pentru a asigura standardele de calitate internaționale în mediul autohton.


Superteach Rs

SuperTeach - Este un proiect inițiat de către Romania Business Leaders, Educativa si IDP, care își propune să fie o resursă nonformală pentru personalul didactic din România. În România în prezent nu putem spune că există o lipsă de informații tehnice, sau nu mai mult decât există o lipsă acută de motivație și povești de succes. SuperTeach își propune să fie o sursă de inspirație și bune practici pentru profesorii, să redefinească rolul de profesor bazăndu-se pe ideea că elevii au mult mai multă nevoie de sprijin moral și emoțional de la dascăli decât de un transfer de capital de cunoaștere. Acest program se bazează pe câteva acțiuni întreprinse, cum ar fi Conferința SuperTeach și cursurile de formare care s-au ținut în mai multe localități din țară. Cursurile de formare se concentrează pe workshopuri dedicate pentru profesori prin care aceștia își însușesc instrumente de leadership inspirațional și astfel reușesc să aducă un nou fel de motivație și management educațional și emoțional la clasă.

Federeatia Federatiile Comunitare Din Romania Rs

Federația Fundațiile Comunitare din România - Programul Științescu - Intenționat ca o mișcare națională de re-energinzare a educației STEM (Stiințe, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică) ce încurajează profesorii pasionați să elaboreze și să predea cursuri bazate pe aplicații practice, joc și experimentare. Programul are mai multe obiective strategice printre care sa ofere resurse pentru a crea proiecte care să facă științele mai atractive pentru elevi, să încurajeze filantropia individuală și să aducă la un loc în jurul subiectului educației o comunitate locală de suporteri și oameni de acțiune. Scopul ultim al proiectului este să ofere posibilitatea copiilor dar și profesorilor să descopere ”sensul ultim al științelor” precum și să ofere acestora finanțări, resurse îndrumare și sprijin.

Techsoup Rs

Techsoup - Programul Pedau Viitor și Îndreptar Digital - Ambele programe ale asociației se focalizează în zona de tehnologia informației. Pe de o parte dezvoltarea capacităților din ce în ce mai necesare în viața digitalizată a elevilor pe de altă parte învățarea informatici prin proiecte și creație de produse, aplicate, relevante și transdisciplinare. Îndreptarul digital este un program dedicat elevilor din ciclul primar, pe când Predau Viitor țintește ciclurile educaționale mai mari. Asociația formează personal didactic într-o predare alternativă a informaticii care să fie în pas cu dezvoltarea tehnologică atât din românia cât și din lume. Programul Predau Viitor are mai multe componente printre care: Acceleratorul, unde se selectează în fiecare an 20 de profesori care sunt instruiți în noi moduri de a preda informatica. Cursuri online, unde se pot înscrie profesori, pentru a oferi posibilitatea unui număr cât mai multe cadre didactice ca să se perfecționeze cu costuri minime. Metodologie de învățare bazată pe proiecte care este similar cu ce o să întâlnească elevii și în piața forței de muncă din domeniul IT. Programul oferă și instrumente de măsurarea impactului pentru a putea aprecia efectul pe care acesta îl are în mod real într-o anumită perioada.  

Ardor Rs

Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică - Programul Tinerii dezbat - Programul este dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Educației și are ca și scop introducerea dezbaterii și argumentării ca și tehnică de dezvoltare a gândirii critice, dar și ca materie opțională în curricula elevilor. Programul a format în ultimii 3 ani peste 450 de profesori a căror elevi au participat la competiții de specialitate. În afară de rețeaua de specialiști programul pune la dispoziția profesorilor materiale descărcabile gratuit. Acestea sunt menite să ofere informațiile necesare pentru înființarea unui opțional de dezbatere în școala în care activează profesorul. Pe lângă asta profesorii mai au acces și la planuri de lecții dezvoltate folosind tehnici deliberative. Programul a fost premiat în mai multe rânduri în cadrul Galei Societății civile ediția 2018.